Vesszen Trianon! Vesszen a megosztottság!

100 éve történt, hogy hazánkra kényszerítették az első világháborút lezáró trianoni békediktátumot, amely nemzetünk történelmének egyik legnagyobb tragédiájaként a mai napig végigkíséri a Kárpát-medence valamennyi népének életét. Az igazságtalan parancsszerződés szétbontotta az egy évezred óta létező nemzeti egységet, amely az egykori történelmi Magyarország népei között született meg, és amely külső és egyéb belső megpróbáltatásokat is kiállva egyre inkább erősödött, formálódott a magunk mögött hagyott évszázadok alatt. Válaszolnunk kell arra a kérdésre, miért történhetett meg, kik voltak a kitervelői ennek a gyalázatnak?

Látnunk kell, hogy a világ feletti gazdasági, szellemi és politikai hatalmát stabilizálni igyekvő nemzetközi szabadkőműves zsidóság, a győztes antant hatalmak, valamint az Osztrák-Magyar Monarchia területén működő szociáldemokrata, liberális, szabadkőműves csatlósaik uralmi törekvései összegződtek ebben az igazságtalan diktátumban. A párizsi Grand Orient nagypáholy már 1917. júniusában elhatározta az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlasztásának tervét, és ehhez kapcsolódott az a több évtizedes aknamunka, amelyet a hazánkban működő szabadkőműves szervezetekben-példának okáért a Martinovics páholyban- illetve a különböző liberális, szociáldemokrata, kommunista politikai formációkban, és ilyen irányzatú sajtóorgánumok szerkesztőségeiben folytattak az országunk népei közötti kohéziót biztosító keresztény-nemzeti értékekkel szemben.

Ezek a nemzetünktől teljesen idegen, velünk lélekben soha nem azonosuló elemek voltak azok, akik céltáblájukká nyilvánítottak minden olyan eszményt ami számunkra fontos, ami számunkra szent, elavulttá, meghaladottá, nevetségessé nyilvánítottak olyan fogalmakat, mint Isten, nemzet, haza, család. Az ő irányításuk alatt állt az 1918. évi patkánylázadást követően megalakult Károlyi-kormány ( 4 minisztere és 8 államtitkára szabadkőműves volt)  és ők töltötték be a Kun (Kohn) Béla-féle vörös, terrorista diktatúra vezető pozícióit. Ők voltak azok, akik alávaló pacifista agitációikban a lövészárkokban a hazájáért harcoló katona hősies erőfeszítéseit becsmérelték, és állították be értelmetlennek, ők voltak azok, akik kormányra kerülve vérlázító módon elrendelték hadseregünk lefegyverzését úgy, hogy nem állt ellenséges katona a történelmi Magyarország területén. Ők voltak azok, akik az 1919. évi északi hadjárat során visszafoglalt véráztatta országrészeinkről visszavonták katonáinkat, prédául dobva azokat az ellenség lábai elé. És ők voltak azok, akik hadat üzentek a trón és az oltár szövetségének, akiknek érdekében állt a történelmi Magyar Királyságnak a megszüntetése, elhintve a gyűlölködés, a békétlenség magvait nemzetünk honképes és talajgyökeres népei között. És mindezt egyetlen cél érdekében. Európa, a csonka határok közé szorított magyarság és a világ nemzetei felett gyakorolt Isten és nemzetellenes hatalmuk fenntartása miatt. Azért, hogy Európa szívterületén ne létezzen egy erős egységes nemzetállam, hanem népei legyenek erőtlenek, gyengék, tagolódjanak életképtelen, mesterségesen létrehozott államokba, ne tudjanak kiállni saját népi és közös nemzeti érdekeik, szuverenitásuk mellett.                

A Trianon létrehozó háttérerők ugyanúgy ma is léteznek. Örököseik, a szabadkőművesség, a világot a markában tartó multinacionális nagytőke, valamint az azt kiszolgáló, a liberális kapitalizmus fenntartásában érdekelt politikai pártok, újságírók, médiaszemélyiségek, internetes hírlapszerkesztők itt vannak közöttünk. Nem csak hogy itt vannak, de az ő kezükben van a gazdasági, szellemi és politikai hatalom a világ legnagyobb hányadán. Igaz ez természetesen a Kárpát-medencei utódállamok kormányaira is. Ők a nemzetközi pénzoligarchia, a cionista imperialista törekvések lakájai, gyakorolják a hatalmat a  meggyengített, keresztény-, népi- és nemzeti identitásuktól megfosztott, fogyasztóvá züllesztett milliók felett. Ők azok, akik aljasul, soviniszta húrokat pengetve próbálják szembefordítani egymással népeinket, akik megfosztották és megfosztják jogaiktól a határokon túl rekedt magyar testvéreinket, akik nem engedélyezik számukra nemzeti jelképeik és anyanyelvük használatát, akik nem hagyják, hogy autonómiában részesülve szervezzék népi közösségük életét, akik „nemzeti ünneppé” nyilvánítják a trianoni diktátum aláírásának időpontját. Nem a Kárpát-medence honképes és talajgyökeres népei felelősek mindezért, hanem a felettünk zsarnokoskodó, minket erkölcsi-szellemi és anyagi kizsákmányolás alatt tartó pénz és hatalommániás, liberálkapitalista gazemberek.

A Kárpát-medence valamennyi népe minden fiának és leányának tudatosítania kell magában, hogy ez nem maradhat így! Közös életterünk egy szervesen összefüggő földrajzi- társadalmi- politikai- gazdasági egységet képez, amelynek 100 esztendővel ezelőtti megbontása mindannyiunk ellen való. És bár a történelmünk folyamán esetenként előfordultak  konfliktusok közöttünk, az egységes államalakulat, a Magyar Királyság biztosított hazát számunkra, tette lehetővé családjaink néppé szerveződését, népi identitásuk megszilárdulását. Biztosította azt a keretet, amelyben népeink anyanyelve, kultúrája kibontakozhatott, fejlődhetett, kölcsönösen egymásra hatván megteremtve közös kultúránkat, ami egységes nemzetbe forrasztotta a Kárpát-Duna medence valamennyi honképes és talajgyökeres népcsaládját. Majd egy évezreden keresztül együtt munkálkodtunk hazánk épülésén, és nagyon sokszor együtt hullajtottuk vérünket a rá leselkedő veszedelmekkel szemben. Örömünk és bánatunk ugyanaz volt, egyszerre dobbant szívünk nemzetünkért és hazánkért, Magyarországért.

Fontos, hogy felismerjük, népeink megmaradása, felemelkedése érdekében újra egy nemzetben és egy országban kell egyesülnünk, így tudunk szembeszállni a reánk törő politikai, kulturális, vagy gazdasági természetű elnyomó törekvések ellen, érkezzenek azok a nemzetközi plutokráciától, a világszabadkőművességtől, vagy bármely nagyhatalomtól. Mindennek feltétele, hogy összezúzzuk a népeinket béklyókban tartó, közöttünk ellentétet szító liberális kapitalizmust, és felismerjük a Hungarizmus eszmeiségének igazságát. Azt az eszmerendet, amelyben kiteljesedett a magyar nemzeti eszme, amely a kereszténység és a társadalmi igazságosság elveinek érvényre juttatásával képes megteremteni a Pax Hungarica-t, a nemzetiségi, a politikai, a társadalmi és a gazdasági békét a Kárpát-medencében. Ez a világnézet tudja csak megvalósítani népeink erkölcsi-szellemi-anyagi felvirágoztatását, mégpedig úgy, hogy minden testvérnép számára széleskörű autonómiát biztosít, ami kiterjed a belügyek, a kultúra az oktatás, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, a gazdasági ügyek szabad, önálló kormányzására. Az eljövendő hungarista Magyarországon minden állampolgárnak lakóhelyéhez közel lesz lehetősége az anyanyelvén való tanulásra az alapfokútól a középfokú oktatásig, továbbá a hivatalos ügyeik anyanyelven történő intézésére is. A Hungarizmus a krisztusi szeretet alapján fogja újraegyesíteni testvérnépeinket, köztük mindenki ugyanolyan jogokkal és ugyanolyan kötelességekkel bír majd, akik között nem létezik semmilyen elnyomás, ami akadályozná erkölcsi- szellemi és anyagi gyarapodásukat. Elsősorban rajtunk múlik, hogy mindez megvalósul-e.      

Magyar Nemzettársaim! A trianoni békediktátum 100. évfordulóján forduljunk egymás felé, a jelenlegi határokon túl élő magyar testvéreinkhez, a Kárpát-medence valamennyi testvérnépéhez! Tegyük félre vélt, vagy valós történelmi sérelmeinket! Együtt kiáltsuk világgá, hogy vesszen Trianon! Törjük össze Trianon rabbilincseit! Nyilvánítsuk ki abbéli akaratunkat, hogy a magyar nemzethez tartozunk! Népi kultúránkat, identitásunkat megőrizve vállaljunk mindannyian sorsközösséget a magyar nemzettel! Építsük fel a nemzetünket egyesítő Kárpát-Duna Nagyhazát! Ismerjük fel a Hungarizmus eszmeiségének igazságát, időtállóságát! Valljuk magunkénak magasztos elgondolásait, és valósítsuk meg a Pax Hungarica-t!

Zöldinges.net – Dobronyi László

(A szerző történész)

Korábbi cikkek