Horvát-Magyar perszonálunió?

„Horvát vagyok, tehát magyar.”

Zrínyi Miklós

Folyamatosan találkozom azzal a tévképzettel, hogy a Magyar Királyság és a Horvát Királyság közt perszonálunió állt fenn, nem pedig reálunió. Ezért most ezen téveszmék cáfolatára készülök, mert a múltat csak az igazság szemüvegén keresztül vizsgálhatjuk.

Fontos tudnunk, hogy Horvátország területe csak az egykori Horvát-Szlavónország Modrus-Fiume és Lika-Krbaava területének egy részét tette ki. Nagyobbik része a hajdani Szlavónia területe volt, vagy közvetlenül a magyar király kormányzása alatt állt.

 • Szlavónia
 • Verőce, Pozsega és Szerém

A horvát-szlavónországi Pozsega, Verőce és Szerém megyék sosem tartoztak a szlavón bán joghatósága alá, hanem a magyar király közvetlen kormányzósága alatt álltak, amíg a törökök el nem foglalták. 1226-41 között Verőce és Pozsega megyéket II. András a fia (Kálmán herceg) számára alkotott szlavóniai hercegséghez csatolta jövedelme ás hatalma nagyobbítása végett. De 1242-ben visszahelyezte közvetlen királyi kormányzás alá.

Az említett területet csak 1746-tól nevezik el hivatalosan Alsó-Szlavóniának, – ennek a területnek nincs köze az eredeti Alsó-Szlavónia (Belovár-Kőrös megye) területéhez – addig szerémi kerületnek (districtus Sirmiensis-nek) nevezték. 

A török uralom alatt a magyarság innen teljesen kipusztult és boszniai szerbek népesítették be, innen a Kis-Rácország (Verőce és Pozsega megyék területe) [1] elnevezés.

1741-ben a XVIII. törvénycikkben a király megígérte, hogy Alsó-Szlavóniát (Belovár-Kőrös) visszahelyezi a horvát-szlavón bán joghatósága alá, de ez a katonaság ellenállasa végett nem mehetett végbe, az akkori szerémi kerületet csatolták a Horvát-Szlavón bánsághoz, és ezért nevezték el azt Alsó-Szlavóniának [1].

Így került az 1745-ig a szlavón bán alá sosem tartozó szerémi kerület a horvát-szlavón bán joghatósága alá, holott ott szlavónok, vagy horvátok sosem éltek, ezt Olovoi Miklós bosnyák származású püspöktől tudjuk [2]. A terület az 1746-1848-as években az országgyűlésekre külön követeket küldött és nem a Horvát-Szlavón országokkal közösen [1].

 • Zágráb, Belovár-Kőrös és Varasd

Ez a terület a honfoglalás előtt a Német-Római birodalomhoz tartozott, 972-től a korontál hercegséghez, két őrgrófságból állt. 1082-83 telén Szent László elfoglalta és 1092-ben IV. Henrik császár ezt elfogadta. A meghódított területet három megyére: Zágrábra, Kőrösre és Varasdra osztotta fel, felállította a zágrábi püspökséget, amit a kalocsai érsek alá helyezett.

1083 és 1190 között nem volt külön önkormányzata. Ekkor III. Béla Imre fia számára hercegséget alkotott Horvát-Dalmát országokból, hogy gyakorolja a kormányzói teendőket és hozzá csatolta e három megyét a fia hatalmának és haderejének növelése érdekében [3].

A horvát hercegséget szlavón hercegségnek is nevezték, így az elnevezést kiterjesztették a hozzácsatolt három megyére is. Ez az állapot egészen 1241-ig állt fenn, ekkor vált külön a horvát és szlavón elnevezés, Zágráb, Kőrös és Varasd megyéket ezentúl Szlavóniának hívták, az eredeti horvát részeknek pedig megmaradt a Horvátország elnevezése [3].

A közvetlen királyi kormányzás hiányának okán ezek a területek elkezdtek elválni adózás, katonáskodás és bíráskodás tekintetében az ország többi részétől. Ezeket a kialakult szokásokat írásba foglalva a magyar király jóváhagyásával Csák Máté bán (Trencsényi Csák Mátyus nagybátyja) megerősítette. Ebben egyedül az önkormányzat kialakulását fedezhetjük fel, de ez már a Dráván inneni területeken is megindult. [4]

1495-ben a szlavón rendek maguk is elismerik, hogy:

„Szlavóniának összes jogai és kiváltságai a dicső királyoktól, II. Ulászló elődeitől engedélyeztettek.” [5].

 • Előzmények:

A mohácsi vész után meggyengült a központi hatalom, így a Magyar Királyság nem tudta ellátni Szlavónia védelmét, hanem azt a 1578-ban megkötött brucki egyezmény értelmében Stájerország vállalta magára. Ennek következtében német tisztikar és német katonaság telepedett le a területen, vagyis a szlavón rendek nem a magyarokkal érintkeztek.

Közrejátszottak vallási ellentétek is, ugyanis a szlavónok nem fogadták el a protestantizmust és a hittérítőik kiűzését is elrendelték, és azt is tiltották, hogy protestáns hitűnek birtoka legyen a területen [6].

Közrejátszott a török hódítás következtében a horvátok bevándorlása, a horvát nemesség Duna-Száva közé való letelepedése is. Ugyanis Zágráb, Belovár-Kőrös és Varasd megyék lakossága nem volt sosem horvát. Bizonyítja ezt a horvát származású Tomasich János, aki megkülönböztette a horvátoktól a Dráva és Száva között lakó szlavónokat. Bizonyítják továbbá a németek is, akik a XV-XVIII. századokban az eredeti Szlavóniát Windisch-Land-nek és lakosait windek-nek nevezték, mint a stájerországi és krajnai szlovéneket.

A horvát nemesség pedig kiszorította a szlavón nemességet, akik magyar származásúak, de legalábbis magyar érzelműek voltak.

1666-ban megjelent Lucius János dalmát írónak Dalmatia történelméről egy könyve, amelyhez függelékként hozzácsatolta Tamás splatói főesperesnek a művét, aki a régi Horvátország területét egészen a Dráváig kitolta és Horvátországot önmagától meghódoltnak nevezte. Ennek hatására a horvát nemesek hangoztatni kezdték, hogy a régi Szlavónia (Varasd, Zágráb, Belovár-Kőrös) a hódítás jogán a horvátokat illeti, illetve ők, mint horvátság, a magyar királynak csak önként meghódolt alattvalói.

1527-ben Szlavónia nem fogadta el I. Ferdinándot, 1526-ban a szlavón nemesek a Zápolyay párthoz csatlakoztak. Ezért I. Ferdinánd, hogy jogot szerezzen az országrészhez, felvette címei közé a rex Sclavoniae szót. Pedig Szlavónia sosem volt királyság, csak ducatus, vagy banatus, ha nevezték is regnumnak, azt régió értelemben használták. A rex Sclavoniae nem adott Szlavóniának semmilyen jogot, I. Ferdinánd nem koronáztatta magát szlavón királlyá, okiratot sem adott ki, hogy Szlavóniát királyság rangjára emeli. Valamint a német kancellária továbbra is Windisch-Land-nak nevezi a területet és nem Königreich-nak.

Csak a horvátok bevándorlása után kezdték el Zágráb megyének a Kulpán túl eső részét Horvátországnak nevezni. Főképp, miután a károlyvárosi hátárőrséghez csatolták és azt horvát határőrvidéknek nevezték el (a Kulpa és a Dráva köze volt a szlavón határőrvidék). Majd 1746-tól az egykori Szlavóniát (Zágráb, Varasd, Belovár-Kőrös) Felső-Szlavóniának, később pedig már azt is Horvátországnak hívták. Verőce, Pozsega és Szerém megyéket pedig Alsó-Szlavóniának (1746-90), később pedig egyszerűen Szlavóniának.

 • Horvátország

A történelmi Horvátország a hajdani Horvát-Szlavónországbeli Modrus-Fiume és Lika-Krbava  megyéket foglalták magukba és Dalmáciának északnyugati részét. Ezt a X. sz.-ban Porphyrogeneta Konstantin, a XII. sz.-ban Edrisi, akkori földrajzíró, vagyis a kérdés szempontjából érdektelen felek elég világosan és pontosan leírják. Így az 1260 környékén író Tamás főesperes leírása nem mérvadó [7].

A Polyana faluban 1741-ben született Brodarich István püspök is világosan leírja, hogy Szlavónia a Dráva és Száva közt terül el, illetve határai a Száván túlra is kiterjednek, egészen az Una folyóig, és ott kezdődik Horvátország [1].

A régi Horvátországot a Keletrómai Császárság fennhatósága alatt önálló horvát hercegek irányították. Majd a császárság hatalmának hanyatlásával váltak folyamatosan függetlenné tőle. II. Kreszimir volt, aki elsőként megkapta a király nevet, unokája III. Kreszimir Péter pedig Horvátországhoz csatolta Dalmátországot. A 1073-as halála után egy Szalucz (Szalóc) nevű főúr megbuktatta a királyi családot, de őt 1075-ben a dél-itáliai normannok rabságba vitték. Eztán a horvát és dalmát városok szövetkeztek és megszabadultak véglegesen a Keletrómai Császárság fennhatóságától, királyul választották a volt bánt, Szvinimirt és a pápától kértek neki koronát.

Azonban III. Kreszimirnek volt egy István nevű unokaöccse, aki fenntartotta a jogát a királyi trónra és Szvinimir halála után meg is szerezte azt, 1090-ben azonban meghalt [7].

István III. Keriszmir nővérének és Géza magyar hercegnek (majd I. Géza néven magyar király) a fia volt. Így István horvát király halála után a trón női ágon I. Géza fiára szállott. I. Géza Kálmán nevű fia a magyar trónra volt kiszemelve (Szent Lászlónak nem volt fia). Ezért Szent László bevonult Horvátországba és a Dalmácia kivételével elfoglalta azt, I. Géza Álmos nevű fiát pedig királyává tette [8]. 1095-ben László halálával Kálmán lett a király, és úgy egyezett meg Álmos öccsével, hogy Álmos megkapja az erdélyi és tiszántúli területeket hercegségként, Kálmán pedig Horvátországot [9].

Kálmán tehát, mint anyai örökséget Magyarországhoz csatolta Horvátországot, az ellenállást pedig leverte, továbbá 1105-re Dalmáciát is meghódította.

Felvette a Rex Croatiae címet, de csak azért, hogy a területhez a jogát fenntartsa és biztosítsa [10].

A már említett Lucius János 1666-ban megjelent könyvében, amihez csatolta Tamás splatói főesperes művét, meg van említve egy, a zárai apácák számara adott 1102-es oltalomlevél, melyben olyan állítás hangzik el, hogy Kálmánt 1102-ben a tengermelléki Belgrádon királlyá koronázták. De Zárát Kálmán csak 1105-ben foglalta el, így nem adhatott oltalomlevelet 1102-ben. Ezt az oltalomlevelet 1190-ben a zárai apácák ügyésze hamisította öncélúan a maga javára, tehát az 1102-i koronázás csak az ő kitalációja.

Továbbá egy hivatkozási pont még a trauiaknak adott 1108-as kiváltságlevél, amelyben elhangzik, hogy:

„midőn koronázás , vagy az ország ügyeinek tárgyalása végett hozzátok érkezem, senki se mehessen erőszakkal a polgárok házába, csak akit ti befogadtok.”

amit a horvát király koronázására értelmeznek.

Viszont a XII. sz-ban szokás volt, hogy minden nagy ünnepen és nagyvárosban a király megkoronáztatta magát, és úgy ment be a templomba. Ezt bemutató koronázásnak nevezzük. Ide vonatkozó mű a cseh Kozma, prágai kanonok műve, amiben leírja mi volt az ünnepnapokon szokásos bemutató koronázás [11].

1111-ben a brazzai szigetbeli elöljárók azt írják, illetve 1164-ben a spalatói érsek is, hogy felettük Kálmán, valamint István magyar és nem horvát királyok uralkodnak. A római pápa is azt mondja, hogy hozzá 1139-ben a spalatói érsek ügyében II. Béla magyar és nem horvát király fordult [10]. Zeng városát a pápa szerint „Bela illustris rex Hungariae”, vagyis magyar és nem horvát király adományozta a templomosoknak. Pedig, ha perszonálunió állt volna fent a két ország között, ott mint magyar király semmit sem adományozhatott volna.

II. András 1226-i oklevelében ajándékként adja oda a horvát-dalmát hercegséget Kálmán fiának, és dridi birtokát is csak a Magyar Királysághoz való hűség függvényében adja át a traui püspöknek. Tehát nincs szó, csak a magyar koronáról.

1314-ben, mikor a velenceiek az Arbe szigettel szemben lévő Jablanac földet követelték, maguk a Frangepánok (horvát nemesi család) írják, hogy az említett terület Magyarországon van, és nem tartozik az arbei szigetekhez [12]. Vagyis elismerve, hogy a horvát területek mind Magyarországon vannak, teljesen annak részét képezik.

A Velencei Köztársaság sem nevezte sosem regnumnak Horvátországot, hanem banatusnak, maga a bosnyák király is csak banatusnak nevezi Horvátországot 1461-ben [13].

Egy 1492-ben kiadott oklevélben kijelentik a horvát rendek, hogy:

„Mivel mi, előbb említett Horvát- és Szlavónországrészek és azok összes lakosai régtől fogva Magyarország koronájához és magához Magyarországhoz tartozunk, s alattvalói is vagyunk e koronának és országnak, tehát ezen békekötést az ez ügyben kihirdetett budai országgyűlésen nyilván és ünnepiesen elfogadjuk [14].”

Frangepánok, Zrinyiek, Krusicsok, Martinusevicsok, Subicsok, Guszicsok, stb. pecsétjei vannak ezen a nyilatkozaton.

Ha használták is a regnum kifejezéseket, azokat régió értelemben értették, ezeket a fent említettek bizonyítják.

További tévedések az 1527-i királyválasztás és a Habsburg-ház női ágon való örökösödését kimondó határozat horvát rendek általi kimondását a függetlenség bármely jelének tekinteni. Ugyanis a királyválasztás azért nem lehet az, mert csak utólagos hozzájárulás a pozsonyi országgyűlés döntéséhez, illetve, indoklásképp mondják, hogy azért ismerik el I. Ferdinándot, mert

„az Istennek szentelt Magyarország elnyeréséhez kellő jogai vannak [15].”

Utóbbi pedig ígéret arra, hogy ők majd akképp fognak szavazni, amit a császári udvar, mint kezdeményezést fogad [16]. III. Károly pedig ezt titokban tartatta, ami pedig titok az nem törvény, a törvényt ki kell hirdetni, hogy mindenki tudjon róla, akképp lehet neki érvényt szerezni [17].

 • Háromegy királyság (trojedina kraljevina)

Miszerint Horvátország, Szlavónia és Dalmátország egy ország. Közjogilag még Horvát- és Dalmátország egyesülése is csak 1050-ben és 1091-ben állt fenn, amikor még horvát király uralkodott ott. De 1091 és 1105, majd 1117 és 1124 között a Velencei Köztársaság fennhatósága alatt állott. 1357-ben pedig I. Lajos elkülönítette őket egymástól, úgy hogy innentől kezdve Horvát- és Dalmátországokról beszélnek, és nem Horvát- és Dalmátországról. Horvátország és Szlavónia a gyűléseiket 1557-ig külön tartották, 1494-ben a szlavón nemesek nem akartak a horvátoknak segítséget nyújtani, mert a saját területükön kívül nem voltak kötelesek harcolni [18].

Nem volt tehát torjedina kraljevina, semmilyen törvény nem mondta ki ezeknek a területeknek az egyesülését, éppen ellenkezőleg, minden arra utal, hogy ezek mindig is különállók és egymástól független területek voltak.

 • Összegzés

A cikk megírásához Dr. Karácsonyi János Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez c. könyvét használtam, a források az ő forrásai.

Halványzölddel jelölve azok a területek, amik később Horvát-Szlavónország területét képezték.

Láthatjuk tehát, hogy minden olyan állítás, mely azt mondja, hogy itt önkéntes meghódolásról, vagy közös megegyezés alapján létrejövő egyesülésről van szó, avagy perszonálunió állt volna fenn, az hamis. Szlavóniát a Német-Római birodalomtól a hódítás jogán szerezte Szent László királyunk, Horvátországot pedig Kálmán az anyai öröklés jogán. A szóban forgó területek pedig külön önkormányzással rendelkeztek, egymástól külön álltak. De minden azt bizonyítja, hogy ez a belső önállóság, amit a horvát és szlavón területek élveztek, mint a Magyar Királyság egy bánsága élvezhették, vagyis annak alá voltak rendelve. Jogaik a magyar királytól származtak, aki ahogy adta, úgy el is vehette volna azokat.

Minden olyan nézet, ami ennek az ellenkezőjét hangoztatja hazugságokon és kitalációkon alapszik és célja a népeink közti békétlenség, mert a hazugságokat arra használják, hogy igazolják a magyarság elnyomó szerepét.

Hallgassunk a történelmi tényekre, mert csak az igazság vezetheti a magyar nemzet életét. Úgy legyen!

Zöldinges.net – Bognár Albert

Források:

 • [1] Palugyay: Kapcsolt részek
 • [2] Hodinka: Tanulmányok a bosnyák-diakovári püspökség történetéről
 • [3] Karácsonyi: Szent László meghódítja a régi Slavóniát
 • [4] Cop. Dip. Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae
 • [5] Kukoljevic. III.
 • [6] Kukoljevic. II.
 • [7] Racky: Documenta hist. Chroaticae
 • [8] Századok 1912. 1915.
 • [9] H. Hung. Fontes Dom. III.
 • [10] Cod. Dipl. CDS. II.
 • [11] Migne: Patrologia Latina
 • [12] Wenzel: Diplomáciai emlékek az Anjouk korából
 • [13] Magyar diplomáciai emlékek Mátyás király korából
 • [14] Firnhaber: Beiträge zur Geschichte Ungarns
 • [15] Acta comitialia regni Croatiae
 • [16] Kukoljevic: Jura Croatiae
 • [17] Vjesnik. XIV.
 • [18] Kukoljevic. I.

Korábbi cikkek